• Persoonlijke begeleiding
  • Ervaren trainers
  • Snel resultaat

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Madonna’s met leden. Een lid is ieder, waarmee een overeenkomst of abonnement bestaat, in welke vorm dan ook, om gebruik te maken van diensten van Madonna’s.

2. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving, geldt voor de overeengekomen periode. De overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, na deze overeengekomen periode stilzwijgend verlengd in de vorm van een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende contributie. De overeenkomst is per volle maand opzegbaar per het einde van de overeengekomen periode met een opzegtermijn van een maand. Bij opzegging is er geen recht op restitutie van betaalde eenmalige begeleidingskosten bij inschrijving. Bij herinschrijving dienen deze eenmalige kosten wederom betaald te worden.

3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan het lidmaatschap of de rechten die daaraan ontleend kunnen worden over te dragen op derden. In overleg met de directie van Madonna’s kunnen rechten en verplichtingen van een lid dat opzegt echter wel worden overgedragen op een derde, zulks ter beoordeling van de directie.

4. De contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en wordt vermeld op het aanmeldingsformulier. Deze contributie wordt maandelijks, voorafgaand aan de betreffende contributieperiode via automatische incasso betaald. Madonna’s behoudt zich het recht voor tarieven en contributies te wijzigen. Aan speciale acties, kortingen en aanbiedingen kunnen na de aanvangsperiode geen rechten worden ontleend.

5. Bij een betalingsachterstand van drie maanden of meer wordt het abonnementsgeld voor de gehele lidmaatschapsperiode ineens en in totaliteit opeisbaar. Madonna’s is bevoegd om, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente en kosten.

6. Bij wanbetaling en bij ontoelaatbaar gedrag volgens het oordeel van de directie van Madonna’s kan Madonna’s het lidmaatschap intrekken, de toegang tot Madonna’s ontzeggen,zonder recht op restitutie van reeds betaalde contributies.

7. Voorafgaand aan elk bezoek registreert het lid de binnenkomst op de wijze zoals door Madonna’s bepaald.

8. Leden dienen zich te houden aan huisregels en aan de aanwijzingen van medewerkers van Madonna’s.

9. Madonna’s behoudt zich het recht voor om tarieven, openingstijden, roosters, faciliteiten, voorwaarden, huisregels en andere zaken te wijzigen.

10. Als het lid door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden langer dan een maand niet in staat is om te komen sporten, kan de directie van Madonna’s besluiten de abonnementsperiode met een bepaalde tijd te verlengen, zonder dat voor die verlengde abonnementsperiode contributie verschuldigd is. Madonna’s kan daarvoor een medische verklaring vragen. Het oordeel van de directie van Madonna’s is bepalend voor het al dan niet toepassen van de coulanceregeling en voor de wijze waarop.

11. Het lid dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Madonna’s, medisch te laten keuren. In geval van gezondheidsproblematiek wordt door Madonna’s een advies gegeven met betrekking tot het af te sluiten abonnement en de bijbehorende abonnementsvorm. Het lid is verplicht om alle medische beperkingen te melden tijdens de intakeprocedure. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor haar fysieke gesteldheid en dient de trainingsaanwijzingen van Madonna’s medewerkers op te volgen. Madonna’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade of gevolgschade door blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten. Indien een lid niet bekend is met bepaalde apparatuur of faciliteiten, dient zij dit zelf kenbaar te maken. Madonna’s heeft er alles aan gedaan om eventuele schade en blessures te voorkomen. Het gebruik van alle faciliteiten van Madonna’s is voor eigen risico. Het is niet toegestaan goederen in de kleedkamer en kasten achter te laten buiten openingstijden.

12. Madonna’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die ontvreemd zijn, noch voor beschadigingen. Madonna’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding, waardevolle
spullen, voertuigen of andere eigendommen bij Madonna’s. Madonna’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kinderen die binnen haar faciliteiten verblijven. Kinderen zijn vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan in de trainingsruimte.
Kinderen (van 0-4 jaar) kunnen in overleg verblijven op een door medewerkers van Madonna’s aangewezen plaats. Voorwaarde voor het meebrengen van kinderen is dat de moeder zelf verantwoordelijk blijft voor haar kind en dat het
bezoek met kinderen vooraf wordt aangekondigd en na overleg wordt ingepland.